• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole Nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskie Przedszkole Nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
 •  dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku, brak wyróżnienia wizualnego linków na części stron, występują puste linki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Kolasa-Skiba
 • E-mail: dyrektor@mp9.jaroslaw.pl
 • Telefon: 166212026

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Agata Kolasa-Skiba
 • Adres: ul. ul. Wyspiańskiego nr 3. 37-500 Jarosław
 • E-mail: dyrektor@mp9.jaroslaw.pl
 • Telefon: 166212026

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Przedszkola nr 9 jest dwukondygnacyjny. Przed wejściem do przedszkola jest wykonany podjazd dla wózków inwalidzkich i zamontowana poręcz.    W budynku nie ma podjazdów, pochylni, windy co sprawia, że jest ograniczone przystosowanie placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych jednak hol na dole jest szeroki co umożliwia poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim. Wejście do przedszkola jest kontrolowane przez osoby pełniące dyżur. Obok budynku znajduje się szeroki parking dla osób niepełnosprawnych. Nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego, jednakże zawsze można przyjść z napisaną informacją.

Aplikacje mobilne
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.