• Rozmiar czcionki:
  • A
  • A+
  • A++
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Art. 84. - Kompetencje rady rodziców - Prawo oświatowe
Dziennik Ustaw Dz.U.2021.1082 t.j.
Akt obowiązujący 1 lipca 2021 r. do: 31 sierpnia 2022 r.

 

Art. 84. Kompetencje rady rodziców

Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego przedszkola, o którym mowa w art.26;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola, o którym mowa w art.56 ust.2;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art.83 ust.4.
Fundusze, o których mowa w ust. 6, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.


Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:

Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących przedszkola do dyrektora oraz pozostałych organów przedszkola, a także organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.
Uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu wychowawczego i profilaktycznego przedszkola.
Opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora.
Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
Opiniowanie możliwości podjęcia w przedszkolu działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację.
Opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli, w związku z ubieganiem się przez nich o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.
Występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy dyrektora i nauczycieli.
Wybór przedstawicieli rady do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
Uchwalanie corocznego preliminarza rady i jego zmian.
Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego rady (po zbadaniu sprawozdania przez komisję rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie).
Uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców.
Podejmowanie decyzji o sposobach wydatkowania zebranych funduszy.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.