• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Dyrektor przyjmuje strony w godz: 8.00 do 16.00 w Miejskim Przedszkolu Nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu ul. Wyspiańskiego 3.

Obowiązujące przepisy prawne:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735, 1491).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 poz.46
 3. Zarządzenie nr 4 /2022 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 9 im. jana Brzechwy w Jarosławiu z dnia 14 stycznia2022r. w sprawie wprowadzenia Procedury skarg i wniosków.

Przedszkole przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
• dokumentację kancelaryjną - wg instrukcji kancelaryjnej,
• dokumentację kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.


SPRAWY PROWADZONE PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9:
EDUKACJA:

 1. zapisy do przedszkola,
 2. obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
 3. wydawanie informacji o dziecku,
 4. prowadzenie dzienników zajęć przedszkola.


SPRAWY ADMINISTRACYJNE:

 1. pobieranie opłat za świadczenia przedszkola,
 2. wydawanie zaświadczeń,
 3. wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat za przedszkole,


SPRAWY KADROWE:

 1. sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.


SPRAWOZDAWCZOŚĆ:

 1. raporty,
 2. sprawozdania.


ARCHIWUM:

 1. akta osobowe pracowników,
 2. dzienniki zajęć przedszkola,
 3. protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami,
 4. zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola,
 5. dokumentacja finansowa przedszkola.


FINANSE PRZEDSZKOLA:

 1. sprawy dotyczące działalności finansowej przedszkola udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolującemu placówkę.


TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW:

 1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi: dyrektor przedszkola (w każdą środę w godz.: 8.00 – 10:00)
 2. Odpłatność za przedszkole: w ustalone dni każdego miesiąca (informacja w sekretariacie).
 3. Bieżące informacje o dziecku: nauczycielki poszczególnych grup.
 4. Konsultacje indywidualne dla rodziców: nauczycielki grup


SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW:

 1. sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie,
 2. sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia trudności

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.