• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ 2

Miejskie Przedszkole nr 9 im. Jana Brzechwy jest przedszkolem publicznym:

 • Prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo - dydaktyczną w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • Dokonuje rekrutacji w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 • Zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
 • Zgodnie z przepisami oświatowymi - pobiera opłaty dotyczące godzin spędzonych w przedszkolu powyżej Podstawy Programowej od dzieci 3-5-letnich. Dzieci 6-letnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne są zwolnione z powyższych opłat. Wszystkich rodziców obowiązują opłaty za żywienie dziecka w przedszkolu. 

Liczba miejsc w przedszkolu: 125

Liczba oddziałów: 5

Godziny pracy przedszkola: 6.30 – 16.30

   Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta Jarosławia. Jego atutem jest plac zabaw wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych oraz mobilny sprzęt rekreacyjno-sportowy wewnątrz budynku. W przedszkolu funkcjonuje 5 grup zróżnicowanych wiekowo, w których przebywają dzieci 3,4,5,6-letnie. Przestronne kolorowe sale, gabinet logopedyczno-pedagogiczny zaprojektowane zostały z myślą o wygodzie, potrzebie i dobrym samopoczuciu dzieci.

   Miejskie Przedszkole Nr 9 im. Jana Brzechwy jest przedszkolem promującym zdrowie. Zdrowie to nasza pasja rozwijana wśród naszych nauczycieli, pracowników rodziców i dzieci. Naszym nadrzędnym celem jest propagowanie zdrowia w przedszkolu i środowisku lokalnym, poszukiwanie i wydobywanie talentów, które drzemią w dzieciach. Pragniemy dać im możliwość rozwoju indywidualnych zdolności. Naszą pracę opieramy na otwartej komunikacji z dziećmi i wzajemnym poczuciu bezpieczeństwa. Zależy nam również na podjęciu dialogu z rodzicami. Kierujemy się szeroko pojętym dobrem dzieci.

Przedszkole zapewnia: Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego, rytmikę oraz na wniosek rodziców organizujemy zajęcia taneczne, logorytmikę. Organizujemy pobyt na świeżym powietrzu i placu zabaw, imprezy plenerowe, zapewniamy stały nadzór logopedy. Organizujemy warsztaty dla rodziców i szkolenia dla nauczycieli.

Nauczyciele:

- uczą dzieci wrażliwości na potrzeby innych, szacunku do własnego państwa oraz poszanowania praw innych ludzi. Wyróżnia ich rodzinna atmosfera, wysoki poziom edukacyjny, troska o dobro dzieci i nieustająca chęć rozwijania swoich umiejętności.

- zapewniają bezpieczny pobyt, w życzliwej atmosferze, akceptacji i zrozumienia z nastawieniem na zaspokajanie potrzeb małego dziecka. Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która dzieli się chętnie swoją wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym, wspierając rodziców w działaniach wychowawczych i dydaktycznych. Przedszkole posiada logopedę, nauczyciela rytmiki oraz nauczycieli terapii pedagogicznej. W gabinecie logopedyczno-pedagogicznym prowadzona jest diagnoza i terapia logopedyczna oraz terapia zaburzeń mowy i funkcji poznawczych.

-  ich celem jest poszukiwanie i wydobywanie talentów, które drzemią w dzieciach. Pragną dać im możliwość rozwoju indywidualnych zdolności. Pracę opierają na otwartej komunikacji z dziećmi i wzajemnym poczuciu bezpieczeństwa. Zależy im również na podjęciu dialogu    z rodzicami. Kierują się szeroko pojętym dobrem dzieci.

- uczą  dzieci wrażliwości na potrzeby innych, szacunku do własnego państwa oraz poszanowania praw innych ludzi. Wyróżnia ich rodzinna atmosfera, wysoki poziom edukacyjny, troska o dobro dzieci i nieustająca chęć rozwijania swoich umiejętności.

 -  w swoich działaniach kierują się dobrem dziecka, preferują zasadę szczęśliwego dzieciństwa. Dbają również o wszechstronny rozwój dzieci, aby umożliwić im wyrównany start w szkole. Koncentrują się na uczestniczeniu w tworzeniu nowego modelu wychowania opartego na podejściu do dziecka z pełnym rozumieniem jego rozwoju   i podmiotowości. Pomagają dzieciom niepełnosprawnym. Diagnozują i  prowadzą pracę indywidualną ze wszystkimi dziećmi.

 - w organizacji procesu dydaktycznego preferują metody aktywizujące, twórcze - pomagając dziecku działać zgodnie z jego wrodzonym potencjałem. Realizują programy wychowania przedszkolnego oraz programy autorskie naszych nauczycieli.   Okazje edukacyjne dostosowują do poziomu rozwoju, możliwości i zainteresowań dzieci z uwzględnieniem elementów nowoczesnych innowacji pedagogicznych. Praca indywidualna z dziećmi skupiona jest w celu wyrównywania szans edukacyjnych. Rozwijają zainteresowania dzieci. Zapewniają dzieciom udział w spektaklach teatralnych i koncertach muzycznych. Organizują różne imprezy, wycieczki turystyczno-krajoznawcze i uroczystości przedszkolne. Biorą aktywny udział w akcjach charytatywnych. Uczą dzieci rozwiązywania sytuacji trudnych na zasadzie kompromisu z uwzględnieniem potrzeb innych.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.