• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola:

 1. Dziecko idzie do przedszkola bez żadnych niepotrzebnych rzeczy i bez zabawek.
 2. Dziecko należy przyprowadzić do godz. 8.30.
 3. Do przedszkola można przyprowadzić tylko dziecko zdrowe, bez żadnych oznak chorobowych.
 1. Dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka, u którego pracownik przejmujący dziecko zauważył niepokojące objawy.
 1. Nie wolno przyprowadzić do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 1. Sposób postępowania przy przyprowadzeniu dziecka do przedszkola – Rodzicu:

–  Zdecydujcie wcześniej, który z Was przyprowadza dziecko, bo tylko 1 osoba dorosła może wejść do przedszkola z dzieckiem.

– Musisz mieć na twarzy maseczkę.

– Zdezynfekuj ręce płynem przy użyciu dozownika znajdującego się przed drzwiami wejściowymi – zgodnie z instrukcją lub ubierz rękawiczki.

– Wejdź z dzieckiem do przedszkola i zatrzymaj się w oznakowanej strefie bezpieczeństwa.

– Pracownik obsługi skieruje Was do szatni, gdzie przebierzesz dziecko.

– Po wyjściu z szatni pracownik przejmuje dziecko.

– Po Waszym krótkim pożegnaniu – bez podawania ręki, bez brania na ręce, itp., pracownik przekazuje dziecko nauczycielowi – wg dokonanego przez dyrektora przydziału.

 1. Pierwszą czynnością dziecka po wejściu do sali jest umycie rąk pod kontrolą nauczyciela.
 2. W czasie przyprowadzania dziecka należy ograniczyć do minimum rozmowy z pracownikiem, sprawnie wykonywać czynności tak, aby nie blokować dojścia pozostałym, czekającym na zewnątrz.

10.Odpowiedzialność przedszkola rozpoczyna się z chwilą przekazania dziecka pracownikowi.

11.Na tablicy w strefie bezpieczeństwa wywieszona będzie informacja o grupie i sali, w której będzie przebywało dziecko, a także nazwiska nauczycieli i pomocy nauczyciela przypisanych do grupy.

Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Dziecko należy odebrać najpóźniej do godz. 17.00.
 2. Sposób postępowania przy odbieraniu dziecka –Rodzicu:

– Tylko 1 osoba dorosła wchodzi do przedszkola po dziecko, jeśli przychodzicie we dwoje – jeden pozostaje na zewnątrz.

– Musisz mieć na twarzy maseczkę.

– Zdezynfekuj ręce płynem przy użyciu dozownika znajdującego się przed drzwiami wejściowymi – zgodnie z instrukcją lub ubierz rękawiczki.

– Wejdź do przedszkola i zatrzymaj się w oznakowanej strefie bezpieczeństwa – nie przekraczaj linii.

– Pracownik sprawdzi Twój dowód osobisty (jeśli nie zna lub jeśli jest to osoba upoważniona) – z bezpiecznej odległości.

– Przekaż pracownikowi obsługi nazwisko dziecka. Pracownik przywoła dziecko z grupy.

– Czekając nie otwieraj drzwi innym czekającym i nie wpuszczaj ich do środka.

– Dziecko przy twojej pomocy ubiera się w szatni.

– Wychodzisz nie zwlekając, żeby nie blokować wejścia czekającym.

 1. Odpowiedzialność przedszkola kończy się z chwilą przekazania dziecka rodzicowi.
 2. Przy odbieraniu dziecka należy ograniczyć do minimum rozmowy z pracownikiem, sprawnie wykonywać czynności tak, aby nie blokować dojścia pozostałym, czekającym.
 3. W czasie oczekiwania na wejście do holu, szatni, czy po wyjściu i spotkaniu innych rodziców należy zachowywać miedzy sobą odstęp 2 m.

Inne ważne informacje:

– Numer telefony do Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu: 166212026

– Adres strony internetowej: www.mp9brzechwa.jaroslaw.pl

– Adres e-mail do przedszkola: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

– W celu rozmowy z nauczycielami umów się z nimi poprzez adres e-mail lub telefonicznie

Regulamin funkcjonowania jarosławskich przedszkoli i żłobków w czasie epidemii COVID – 19 opracowany przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta    i dyrektorów jarosławskich przedszkoli i żłobków

w oparciu o:

 

 • ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.);
 • ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa   i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. poz.410 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty   w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. poz. 493 ze zm.);
 • wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek  od 1 września 2020 r.
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (DZ. U. z 2019r.poz.59, oraz z 2020r. poz.322,374, 567)
 1. Do miejskich przedszkoli i żłobków może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. W przypadku dzieci z alergią należy poinformować nauczyciela wychowawcę.
 2. 2. W przypadku stwierdzenia u dzieci alergii, rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego od specjalisty stwierdzającego alergię powodującą takie objawy.
 3. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, a w uzasadnionych przypadkach obowiązuje mierzenie temperatury.
 4. Mierzenie temperatury ciała dzieci będzie dokonywane również w wypadku zaobserwowania niepokojących objawów.
 5. Wszystkich wchodzących do budynku przedszkola obowiązuje, dezynfekcja rąk, a dzieci wchodzące do sal udają się do łazienki umyć ręce.
 6. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do wyznaczonej przestrzeni wspólnej przedszkola i żłobka, zachowując zasady:
 7. a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 8. b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 9. c) dystansu od pracowników przedszkoli i żłobków min. 1,5 m,
 10. d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust  i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 11. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych). Osoby te mogą przebywać tylko w wyznaczonych obszarach.
 12. Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami dziecka. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 13. Jeżeli pracownik zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, izoluje się w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka z placówki (rekomendowany własny środek transportu).

Dziecko pozostaje w izolacji pod opieką wyznaczonej osoby, do momentu odebrania dziecka przez rodziców lub prawnych opiekunów.

 1. Termometry bezdotykowe dezynfekuje się po użyciu w danej grupie. W przypadku używania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
 2. W sprawach administracyjnych (sekretariat, księgowość, intendent itp.) wskazany jest kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Druki związane z organizacją nowego roku szkolnego są dostępne w wersji papierowej    i elektronicznej na stronie placówki lub w wersji papierowej przy wejściu do budynku. Wszelkie wpłaty rodzice dokonują przelewem na podane konto. Informacje na temat opłaty za posiłki i pobyt dziecka w przedszkolu i żłobku będą podawane rodzicom indywidualnie.

 1. W placówce obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. Dziecko posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku dziecka lub na indywidualnej półce. Dzieci nie powinni wymieniać się przyborami i zabawkami między sobą.
 3. Wietrzenie sal oraz wspólnych korytarzy odbywa się, co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej.
 4. Zajęcia edukacyjne poszczególnych grup są prowadzone w wyznaczonych salach. Mogą być również organizowane na świeżym powietrzu.
 5. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola, żłobka niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, przedmiotów.
 6. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej podlegają ograniczeniom w zakresie kontaktów z dziećmi oraz nauczycielami.
 7. Dyrektor placówki na czas epidemii ustala i upowszechnia:

– zasady korzystania ze stołówki,

– regulamin korzystania z zajęć dodatkowych w placówce,

– zasady korzystania z placów zabaw.

 1. Zasady, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 obowiązują wszystkich pracowników oraz rodziców, których dzieci będą korzystać z opieki lub zajęć w miejskich przedszkolach i żłobkach.

 

                                                                                                                                       Dyrektor

dr Agata Kolasa-Skiba

 

Nasze Grupy

grupa niebieska

Grupa
Niebieska

grupa pomarańczowa

Grupa
Pomarańczowa

grupa zielona

Grupa
Zielona

grupa zółta

Grupa
Żłóta

grupa różowa

Grupa
Różowa

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram