• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

REGULAMIN PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 IM. JANA BRZECHWY
W JAROSŁAWIU NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz.4)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737)
 • Uchwała Nr 490/XLV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław (Dz. U. Woj. Podkarp. z 2017 r. poz. 1516)
 • Zarządzenie Nr 24/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław na rok szkolny 2023/2024.

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 • 1

Rekrutacja dzieci do  Miejskiego   Przedszkola  nr 9 im. Jana Brzechwy odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie dokumentu zwanego dalej Wnioskiem o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 • „przedszkolu” należy przez to rozumieć: Miejskie Przedszkole nr 9 im. Jana Brzechwy.
 • ,,przedszkole pierwszego wyboru” należy przez to rozumieć przedszkole, do którego rodzice (opiekunowie prawni) chcą zapisać dziecko w pierwszej kolejności.

POSTANOWIENIA  REKRUTACYJNE

 • 2
 • System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
 • Postępowanie rekrutacyjne oraz uzupełniające odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego w terminach określonych Zarządzeniem Nr 24/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 31 stycznia 2023r., w oparciu o kryteria ustalone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w oparciu o kryteria określone Uchwałą Nr 490/XLV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław.
 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 9 im. Jana Brzechwy.
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych biorą udział dzieci               w  wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.
 1. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się          o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego.
 2. Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 3. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Miejskiej Jarosław mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Miejskiej Jarosław na podstawie art. 131 ust. 7  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

CZYNNOŚCI DOTYCZACE ZŁOŻENIA WNIOSKU

 • 3
 • W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do wypełnienia w formie elektronicznej Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępnego na stronie internetowej https://www.naborp‑kandydat.vulcan.net.pl/jaroslaw. Wydrukowany i podpisany Wniosek o przyjęcie dziecka rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do złożenia w terminie określonym w harmonogramie naboru.
 • W czasie rekrutacji rodzice (opiekunowie prawni) mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do trzech przedszkoli, z czego do dwóch jako placówek drugiego i trzeciego wyboru.
 • Przedszkole wybrane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 • W wyjątkowych sytuacjach Rodzic może złożyć Wniosek o przyjęcie dziecka tylko w wersji papierowej na druku pobranym w przedszkolu, w takim przypadku dane zostaną wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszego wyboru.
 • Rodzice dziecka, które uczęszczało w roku poprzednim do przedszkola, pisemnie potwierdzają wolę o kontynuowaniu nauki w dotychczasowym przedszkolu.    
 • Dziecko, które uczęszczało w roku poprzednim do przedszkola, a jego rodzice na kolejny rok zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane pierwszy raz. Należy pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.
 • Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Wypełniony wniosek: podpisują rodzice /prawni opiekunowie  / dziecka,
 • podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,
 • sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku  z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku, następuje w przedszkolu pierwszego wyboru.

WERYFIKACJA WNIOSKÓW

 • 4
 • Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Jana Brzechwy.
 • Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
 • sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie elektronicznym oraz wydanie rodzicowi potwierdzenia przyjęcia wniosku
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 • Komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w oparciu o:
 • kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego tzw. kryteria ustawowe,
 • kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego tzw. kryteria samorządowe,
 • w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego przedszkola, ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmuje komisja rekrutacyjna z wykorzystaniem funkcjonalności elektronicznego systemu rekrutacji
 • Rodzice/prawni opiekunowie/ dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w przedszkolu, w którym dziecko zostało zakwalifikowane. Niezłożenie ww. oświadczenia w terminie określonym w harmonogramie naboru oznacza rezygnację z miejsca w danym przedszkolu.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 • 5

Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,
 • Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 6
 • Dane osobowe oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
 • Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 • W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora, w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.

dr Agata Kolasa-Skiba

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu

Nasze Grupy

grupa niebieska

Grupa
Niebieska

grupa pomarańczowa

Grupa
Pomarańczowa

grupa zielona

Grupa
Zielona

grupa zółta

Grupa
Żłóta

grupa różowa

Grupa
Różowa

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram