• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

 

 

KONCEPCJA PRACY
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 IM. JANA BRZECHWY
PROMUJACEGO ZDROWIE W JAROSŁAWIU

 

 

 

Nasze hasło to:
„Szczęśliwe dziecko jest zdrowe, sprawne i twórcze”

 

 

 

1. MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, etnicznej, rozwija kompetencje społeczne. Realizuje działania „Wychowanie do wartości” poprzez:
- analizę i uzgodnienie z rodzicami przedszkolnego systemu nagród i kar,
- słuchanie i analizę literatury pokazującej dobro i zło, dostarczanie wzorów poprawnego zachowania,
- naukę rozwiązywania konfliktów przez negocjowanie i radzenia sobie ze złością,
- opracowanie Kodeksu „Wychowanie do wartości” nauczyciela wychowawcy.
Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

2. WIZJA PRZEDSZKOLA (uwzględnia wymagania określone w załączniku do Rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z dnia 25 sierpnia 2017 r.)

 Przedszkole promujące zdrowie poprzez:
- promowanie i budowanie świadomości prozdrowotnej,
- stwarzania przyjaznej i bezpiecznej atmosfery do rozwoju,
- zdrowy styl życia,
- kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych,
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, artystycznych, literackich
- rozwijanie pasji dziecka,
- wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi potrzebami rozwojowymi,
- wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka w przygotowaniu go do szkoły,
- współdecydowanie w podejmowaniu działań dydaktyczno wychowawczych
i współodpowiedzialność rodziców i nauczycieli za losy dzieci,
- stosowanie nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań służących rozwojowi dzieci.

PRIORYTETY KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA
1. Realizacja działań w zakresie wyrabiania u dziecka pozytywnego nastawienia do nauki czytania przez organizowanie zajęć doskonalących spostrzegawczość i pamięć wzrokową, zabaw wyrabiających wrażliwość i pamięć słuchową, zabaw rozwijających słuch fonematyczny i koordynację wzrokowo- ruchową.
2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci.
3. Promocja zdrowia, w tym aktywnego trybu życia i zdrowego żywienia- projekty edukacyjne.
4. Realizacji procesu wychowawczego opartego na wartościach - wychowanie do wartości.
5. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci.
6. Doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka i udzielenia pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
7. Realizacja innowacji pedagogicznych i nowatorstwa pedagogicznego, projekty edukacyjne.
8. Doskonalenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem.
9. Doskonalenie systemu procedur dokumentowania pracy przedszkola i prawa wewnętrznego.
10. Współpraca międzynarodowa – Erasmus+, e-Twinning.
11. Promocja przedszkola i sprawny system obiegu informacji.
12. Realizacja programów przedszkolnych:
- Program Wychowawczo-Profilaktyczny Miejskiego Przedszkola Nr 9 im. Jana Brzechwy
- Program Edukacji Zdrowotnej
- Program wychowaczo-profilaktyczny „Bezpieczne dzieciństwo”
- Program Edukacji Regionalnej i Patriotycznej „Jestem Jarosławianinem, Polakiem, Europejczykiem”
- Programy Edukacyjne
- Innowacje pedagogiczne


ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

Przedszkole Nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: specjalistów w zakresie terapii pedagogicznej, pracy z dzieckiem autystycznym, logopedę, języka angielskiego, do zajęć tanecznych. W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywności powołano zespoły zadaniowe ds.: wychowania, edukacji, etyki zawodowej, promocji i ewaluacji. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.
Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych. Przedszkole posiada nowoczesny plac zabaw, który stanowi atrakcyjne miejsce do zabaw i sprzyja prowadzeniu obserwacji przyrodniczych. Praca dydaktyczno wychowawcza zgodna jest z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Nauczyciele pracują w zespołach, które odpowiedzialne są za poszczególne zadania. Zapewniamy atrakcyjne formy wzajemnej współpracy, gwarantujemy dobrze zorganizowany proces wychowawczo- dydaktyczny. Nasze przedszkole jest bardzo popularną i docenianą placówką w środowisku. Przybliżamy różne środowiska jako źródła wiedzy i miejsca wielu doznań i przeżyć. Przedszkole uczestniczy w wielu akcjach, przedsięwzięciach i konkursach edukacyjnych.

Wydarzenia przedszkola na stałe wpisane w idee pracy edukacyjno-wychowawczej:
- zajęcia warsztatowe z rodzicami, nauczycielami,
- uroczystości okolicznościowe
- Dzień Przedszkolaka - Pasowanie na Przedszkolaka,
- Sprzątanie świata- Promocja Zdrowia,
- Dzień Pluszowego Misia,
- Andrzejki,
- Mikołajki,
- Spotkanie Bożonarodzeniowe,
- Dni zdrowia,
- Bal Karnawałowy,
- Biesiada z Babcią i Dziadkiem,
- Powitanie wiosny - „Posadź bratku bratka”
- Wielkanocny poranek,
- Dni Papieskie,
- Dzień Patrona,
- Przegląd piosenki,
- Przegląd poezji znanych poetów,
- Dni Patriotyczne - Dzień Niepodległości, Konstytucji 3 Maja, Święto Flagi, Unii
Europejskiej,
- Światowy Dzień Ziemi,
- Tygodnie Książki,
- Wycieczki,
- Dzień Polskiej Niezapominajki
- Międzynarodowy Dzień Kropki
- Międzynarodowy projekt „mały Miś w świecie wielkiej literatury”
- Dni Otwarte,
- Akcje Charytatywne.

 

ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Nauczyciele prowadzą obowiązkowa diagnozę przedszkolną. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Nasze zasady są następujące:

- Zaspokajamy potrzeby dziecka,
- Organizujemy jego aktywność,
- Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka,
- Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko,
- Integrujemy proces wychowania i edukacji.

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Organizujemy wycieczki turystyczno - krajoznawcze. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowaniai uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami. Przedszkole uczestniczy w ogólnopolskich akcjach i konkursach m. in. „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Wielkanocny Dar Serca”, „Szlachetna Paczka”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Góra Grosza”, Fundacja „Mam Marzenie” konkursach ekologicznych i programach profilaktycznych „Mamo, tato wolę wodę”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Dzieciństwo bez próchnicy”, zbieranie karmy dla psów.

 

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

1. Metody czynne:
- metoda samodzielnych doświadczeń,
- metoda kierowania własną działalnością dziecka,
- metoda zadań stawianych dziecku,
- metoda ćwiczeń utrwalających.
2. Metody oglądowe:
- obserwacja i pokaz,
- osobisty przykład nauczyciela,
- udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
3. Metody słowne:
- rozmowy,
- opowiadania,
- zagadki,
- objaśnienia i instrukcje,
- sposoby społecznego porozumiewania się,
- metody żywego słowa.
4. Metody aktywne:
- Pedagogiki zabawy,
- Aktywnego słuchania muzyki- B. Strauss,
- Gimnastyki twórczej R. Labana, K. Orfa, Kniessów, W. Sherborne,
- stymulujące postawy i myślenie twórcze (M. Montessori, P. Dennisona, drama)
- wspomagające naukę czytania, pisania „Odimienna metoda nauki czytania- dr I. Majchrzak”,
- Metodę Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz,
- Wspomaganie rozwoju dziecka metodą symultaniczno- sekwencyjna prof. J. Cieszyńska
- matematyki „Dziecięca matematyka” prof. E. Gruszczyk - Kolczyńska
- system edukacji przez ruch D. Dziamskiej.

 

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości: zajęcia warsztatowe, spotkania okolicznościowe, akcje charytatywne, wycieczki. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych. Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, troskę o zdrowie własne i innych. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym promując placówkę przedszkola poprzez udział dzieci w imprezach, konkursach, prezentacjach artystycznych i przeglądach.


Współpracujemy z instytucjami:

- Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia,
- Miejski Ośrodek Kultury,
- Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza,
- Biblioteka Publiczna,
- Straż Pożarna,
- Komenda Miejska Policji,
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna,
- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna,
- Szkoły podstawowe i przedszkola
- Urząd Miasta
- Zakłady pracy rodziców
Nauczyciele efektywnie współpracują również z rodzicami czyniąc ich partnerami i aktywizując ich na rzecz przedszkola. Rodzice informowani są o realizacji podstawy programowej, realizowanych programach, o sukcesach, zainteresowaniach i potrzebach dzieci.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Przedszkola:
- jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
- ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
- potrafi współdziałać w zespole,
- jest zainteresowany nauką i literaturą,
- jest samodzielny,
- jest aktywny w podejmowaniu działań,
- lubi działania twórcze,
- jest wrażliwy estetycznie,
- akceptuje zdrowy styl życia,
- ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
- cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
- czuje się Polakiem i Europejczykiem.

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020/2021:

1. Wykorzystanie zasobów przedszkola i środowiska lokalnego, kreowanie sytuacji, w których dzieci aktywnie rozwijają wszystkie sfery swojej osobowości.
2. Włączenie rodziców w realizowane zadania, konkursy, przedsięwzięcia celem wspomagania rozwoju dzieci w zakresie:
a. wychowania do wartości,
b. promocję zdrowia
c. rozwijania kompetencji czytelniczych,
d. kompetencji informatycznych,
3. Kształcenie podstaw prozdrowotnych i proekologicznych.
4. Doskonalenie pracy opiekuńczej i wychowawczej w zakresie bezpieczeństwa w uświadamianiu dzieciom istniejących w świecie niebezpieczeństw i zagrożeń.
5. Pozyskiwanie informacji o dziecku, jego potrzebach, sytuacji społecznej podczas rozmów z rodzicami celem rozwiązywania problemów wychowawczych i zintegrowania działań dydaktyczno- wychowawczych.                                                                                                                                                                                          6. Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
7. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.
8. Doskonalenie metod i form współpracy z rodzicami ze szczególnym zwróceniem uwagi na rodziców dzieci niepełnosprawnych.
9. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci.
10. Rozwijanie sfery emocjonalnej dziecka i ich rodziców.
11. Realizacja procesu wychowawczego opartego na wartościach – wychowanie do wartości.

 

Nasze Grupy

grupa niebieska

Grupa
Niebieska

grupa pomarańczowa

Grupa
Pomarańczowa

grupa zielona

Grupa
Zielona

grupa zółta

Grupa
Żłóta

grupa różowa

Grupa
Różowa

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram