• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Miejskie Przedszkole nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu istnieje od 1 września 1978r.  i mieści się w budynku wolnostojącym przy ul. Wyspiańskiego 3.
Przedszkole położone jest w wyjątkowo spokojnym, bezpiecznym i odległym od miejskiego hałasu terenie.

Miejskie  Przedszkole nr 9 im. Jana Brzechwy wtopione jest w pejzaż Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej.

Budynek przedszkola jest bezpiecznie utrzymany. Posiada estetyczne sale, hole i łazienki. Sale przedszkolne są duże, wielofunkcyjne, z bogato wyposażonymi kącikami. Zabawki posiadają certyfikaty bezpieczeństwa. Zarówno sale, jak i łazienki dostosowane są do potrzeb i możliwości małego dziecka. Przedszkole dysponuje dużym parkingiem z placem zabaw wyposażonym w sprzęt do zabaw i ćwiczeń dla dzieci. Dzieci mogą spędzać czas na świeżym powietrzu o każdej porze dnia pod nadzorem nauczycieli.

Ponadto w okolicy przedszkola znajduje się zielony teren ( plac zabaw – ogólnomiejski, zielony  teren PWSTE), z którego bardzo często korzystamy. Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30.

Przedszkole posiada pięć oddziałów, a każdy z nich ma swoją nazwę: Grupa Zielona, Niebieska, Pomarańczowa, Różowa, Żółta.             W grupach tych odbywają się codzienne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Przedszkole jest budynkiem piętrowym, gdzie zlokalizowanych obok  sal dydaktycznych jest gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, kuchnia z nowoczesnym wyposażeniem i pozostałym zapleczem, szatnia dla personelu, magazyny, obieralnia oraz pomieszczenia gospodarcze i piwnice. Sale wyposażone są w meble dostosowane do wieku dzieci, kąciki dydaktyczne zorganizowane zgodnie  z teorią inteligencji wielorakich H. Gardnera, sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne.

W placówce jest dobrze wyposażona  biblioteka z księgozbiorem pedagogicznym oraz dla dzieci, płytoteka, wideoteka, zestaw prezentacji multimedialnych. Pomoce dydaktyczne, dywan interaktywny, sprzęt audiowizualny, pianino, tablety, roboty stanowią stałe wyposażenie sal dydaktycznych. Wszystkie sale wyposażone są w odtwarzacze CD. Sprzęt i pomoce dydaktyczne odpowiadają najnowszym wymogom pedagogiki oraz zasadom prozdrowotnym, stawianym przed nowoczesną placówką wychowania przedszkolnego.

Miejskie Przedszkole nr 9 im. Jana Brzechwy jest przedszkolem publicznym:

 • Prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo - dydaktyczną w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 • Dokonuje rekrutacji w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 • Zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe.

 • Zgodnie z przepisami oświatowymi - pobiera opłaty dotyczące godzin spędzonych w przedszkolu powyżej Podstawy Programowej od dzieci 3-5-letnich. Dzieci 6-letnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne są zwolnione z powyższych opłat. 

W przedszkolu  odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.

Oddział przedszkolny obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. W godzinach rannych odbywają się najczęściej zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, korekcyjno-kompensacyjnym, porządkowym, które prowadzą nauczycielki poszczególnych grup w zależności od potrzeb wychowanków. Czas popołudniowy wypełniają natomiast dodatkowo swobodne zabawy inicjowane przez dzieci, zabawy konstrukcyjne, indywidualna praca z dzieckiem, prowadzenie pracy wyrównawczej, terapeutycznej.

Naszemu pedagogicznemu działaniu towarzyszy myśl: „Szczęśliwe dziecko jest zdrowe, sprawne i twórcze.”
Wspieramy wszechstronny rozwój dziecka organizując działalność dydaktyczną w oparciu o jego aktywność, możliwości, potrzeby i doświadczenia. Rozwijamy postawy i przekonania prozdrowotne   i proekologiczne.
Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców.
W przedszkolu promowany jest zdrowy styl życia, zachowania proekologiczne oraz aktywne postawy wobec własnego zdrowia.
Dzieci wdrażane są do samodzielności w sferze intelektualne, fizycznej, społeczno -emocjonalnej     i artystycznej.
Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, którzy współdecydują i uczestniczą w działaniach podejmowanych na rzecz przedszkola.
Jakość pracy przedszkola jest systematycznie ponoszona poprzez doskonalenie kadry                      i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań w pracy z dziećmi.
Działania edukacyjne przedszkola umożliwiają osiągnięcie sukcesu w szkole.
Przedszkole jest rozpoznawalne w środowisku ze względu na wysoką jakość edukacji i ciekawą ofertę dla dzieci.
Praca dydaktyczno – wychowawcza planowana jest zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.
W przedszkolu stawiamy na nowoczesne metody aktywizujące dzieci do podejmowania własnych działań. Szczególną uwagę przywiązujemy do metod wspomagających aktywność zdrowotną dzieci jak:
- Metoda Dobrego Startu – prof. Marty Bogdanowicz;
- Odimienna Metoda Nauki Czytania – dr Ireny Majchrzak;
- Metoda Krakowska. Metoda symultaniczno – sekwencyjna – prof. Jagody Cieszyńskiej;
- Dziecięca Matematyka – prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej;
- Metody badawcze;
- Aktywne słuchanie muzyki klasycznego Batti Strauss;
- Muzykoterapia;
- Logorytmika – własne, autorskie metodyczne scenariusze;
- Programowanie i kodowanie, robotyka.
- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourne – wspomaga psychoruchowy rozwój dzieci, koryguje zaburzenia.
- Gimnastyka rytmiczna Kniessów – gimnastyka twórcza przy muzyce.
- Gimnastyka ekspresyjna Labana - jej istotą jest improwizacja ruchowa. Wiązanie ruchu z muzyką
- Metoda C. Orffa - przenikanie się ruchu, muzyki i żywego słowa.
- Metodę opowieści ruchowej – odtwarzanie ruchem opowiadania nauczyciela.
- Metodę zabawowo – naśladowczą - naśladowanie ruchem osób, czynności.
- Współzawodnictwo jako doping do intensywniejszego wysiłku.
- Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej.
- Pedagogika zabawy - stosowana we wszystkich rodzajach zajęć – umożliwia rozwijanie aktywności i zaangażowania się dzieci we wspólne działanie.

· Inne techniki twórczego myślenia - burza mózgów, język ciała, lista atrybutów, przekształcenia, analogie.
· Kinezjologia edukacyjna Dennisona – gimnastyka mózgu, wspomaganie dzieci z trudnościami w uczeniu się.
· Metody czynne: samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń, kierowania własna działalnością dziecka.
· Metody percepcyjne: obserwacji i pokazu, przykładu nauczyciela, udostępnienia sztuki.
· Metody słowne: rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia i instrukcje, uczenie dzieci wierszy, tekstów piosenek, sposoby społecznego porozumienia, metody żywego słowa.
- projekty edukacyjne.
Nauczyciele podejmują długofalowe działania w zakresie edukacji zdrowotnej są wzorem do naśladowania, tworzą pozytywne wzorce uczenia się, umożliwiają dziecku bezpieczne eksperymentowanie i podejmowanie samodzielnych wyborów, budują dobre relacje pomiędzy wszystkimi uczestnikami środowiska przedszkolnego.

Pracownicy przedszkola stanowią zróżnicowaną grupę. Są to nauczyciele oddziałów, nauczyciel rytmiki, języka angielskiego, religii, pomoce nauczyciela, pracownicy administracji i obsługi.              Z punktu widzenia zakładanych efektów promocji zdrowia stawiamy na klimat wzajemnej akceptacji, zrozumienia i wsparcia, sprzyjający integracji wszystkich pracowników. Inicjatorem działań w zakresie promocji zdrowia jest nauczyciel. Jego postawa, zaangażowanie, propozycja działań jest punktem wyjścia do realizacji zaplanowanych działań. On sam winien inwestować w rozwój kompetencji zdrowotnych i rozumieć celowość wdrażania tego przedsięwzięcia.

Dzieci w przedszkolu.
Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Pod względem rozwoju psycho- fizycznego motorycznego i społecznego zespół ten jest bardzo zróżnicowany. We wszystkich działaniach związanych z promocją zdrowia i edukacją zdrowotną uwzględniamy potrzeby i możliwości danej grupy.
Wiemy, iż zachowania zdrowotne dzieci oraz tryb ich życia zależą od osób dorosłych z najbliższego środowiska. W tym wieku zakres możliwości dokonywania przez dziecko samodzielnych wyborów w zakresie żywienia , zdrowia, aktywności fizycznej jest niewielki. To my dorośli, rodzice, nauczyciele podejmujemy świadome działania i jesteśmy niekwestionowanym autorytetem dla dzieci. Reguły i zasady, które ustalamy są przez dzieci przyjmowane . Dzieci są aktywnymi uczestnikami działań, pytamy je o zdanie i opinię, powierzamy im proste zadania, zachęcamy do generowania pomysłów, zachęcamy do współpracy rówieśnikami i dorosłymi, stwarzamy możliwości odnoszenia sukcesów.

Środowisko rodzinne.
Rodzice i nauczyciele stanowią w wieku przedszkolnym niekwestionowany autorytet. Reguły i zasady przez nich ustalana są bezdyskusyjnie przez dzieci przyjmowane , co pozytywnie koreluje z edukacją zdrowotną. Rodzice są naszymi partnerami. Przedszkole stanowi dla nich formę wsparcia w rozwoju kompetencji wychowawczych , w propagowaniu zdrowego stylu życia, utrzymaniu i poprawie zdrowia oraz ustalaniu kierunków działań w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zaburzeń. Zakładamy, iż wzajemna współpraca sprzyja dobremu samopoczuciu i przekłada się na sukces edukacyjny dziecka. Ważnym naszym zadaniem jest też współpraca z dziadkami dzieci, którzy wspierają rodziców w opiece nad dzieckiem. Dziadkowie odgrywają bardzo dużą rolę w życiu i wychowaniu dziecka.

Instytucje wspierające działania w zakresie promocji zdrowia Przedszkole jako siedlisko, w którym podejmowane są wszystkie zadania w zakresie promocji zdrowia szeroko współpracuje z zewnętrznymi instytucjami. Instytucje te w swoich założeniach sprzyjają działaniom w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. Przedszkole korzysta z ich zasobów, aby jak najlepiej oferować swoje usługi oraz poszukiwać różnorodnych form działań dla budowania świadomości zdrowego stylu życia całej społeczności przedszkolnej. Są to:

 • Szkoła Podstawowe,

 • Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Jarosławiu,

 • Akademia Zdrowego Przedszkolaka - projekt społeczno-edukacyjny organizowany przez firmę Lionfitness, cykl akcji prozdrowotnych,

 • Akademia Aquafresh- program profilaktyki higieny jamy ustnej,

 • PWSTE - Instytut Zdrowia i Pedagogiki,

 • Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu,

 • Straż Miejska w Jarosławiu,

Standardy przedszkola

1. Przedszkole promujące zdrowie pomaga całej społeczności zrozumieć i zaakceptować czynniki warunkujące zdrowie.

2. Realizuje zadania określone w podstawie programowej.

3. Podejmuje innowacyjne działania, aby ukazywać „wartości pomagać w ich wyborze, aby nasze dzieci ostatecznie mogły je same wybrać.”

4. Pomaga pracownikom i rodzicom zrozumieć i zastosować w praktyce koncepcje promocji zdrowia.

5. Zapewnia wysoką jakość ogólnej edukacji.

6. Tworzy atmosferę wzajemnej współpracy, zaufania, empatii i szacunku.

7. Zapewnia dzieciom zdrowe żywienie i odpowiednią aktywność ruchową.

8. Stwarza możliwości twórczej aktywności dzieci.

9. Dba o kształtowanie nawyków higieniczno- zdrowotnych.

10.Dba o bezpieczeństwo dzieci oraz pomaga unikać zagrożeń.

11. Rozwija umiejętności społeczne dzieci.

12.Buduje partnerskie relacje z rodzicami poprzez włącznie ich do projektów, oferowania różnych form współpracy

13.Zachęca do współpracy szerokie grono; rodzice, dziadkowie, instytucje oświatowe,

14. Przedszkole dąży, aby wszystkie dzieci posiadały wiedzę o zdrowiu i aktywnie uczestniczyły w działaniach i projektach w zakresie koncepcji.

Przedszkole jako jedyne w Jarosławiu należy do sieci szkół promujących zdrowie. Przedszkole posiada:

- Certyfikat Rejonowy Przedszkola Promującego Zdrowie - 2009r.

- Wojewódzki Przedszkola Promującego Zdrowie nadawany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty –2011r.

- Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej – 2019r.

- Certyfikat udziału w programie „Usuwając bariery  w komunikacji, zapobiegasz izolacji”- 2013r.

- Certyfikat uczestnictwa w programie logopedycznym „Dodaj język polski do ulubionych” – edycja 2012, 2013, 2014r.

- Certyfikat uczestnictwa w projekcie logopedycznym „Wszystkie dzieci mówią poprawnie” – wspieranie rozwoju prawidłowej mowy dzieci – 2013r.

- Certyfikat udziału w projekcie, którego celem jest poprawa jakości odżywiania dzieci i promuje aktywność fizyczną, stanowiącą nierozerwalną część profilaktyki zdrowia – 2013,                                                                                                           
- Certyfikat uczestnictwa w projekcie, którego celem jest szerzenie świadomości ekologicznej – 2014r.
- Certyfikat uzyskania kompetencji „Działania przedszkola na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa dzieci”- 2014r.
- Certyfikat MEN - „ Przedszkole w Ruchu” - 2014r.
- Certyfikat „Przedszkole z Pasją” – przyznane przez Wydawnictwo Prawnicze „Oficyna MM” – 2015r.
- Certyfikat uczestnictwa w projekcie, którego celem jest poszerzenie wśród dzieci wiedzy na temat życia zwierząt leśnych – 2018r.
- Certyfikat uczestnictwa w projekcie, którego celem jest poszerzenie wśród dzieci wiedzy na temat zawodów – 2019r.
- Certyfikat uczestnictwa w projekcie, którego celem jest poszerzenie wśród dzieci wiedzy na temat życia zwierząt egzotycznych – 2019r.
- Certyfikat uczestnictwa w projekcie, którego celem jest poszerzenie wśród dzieci wiedzy na temat własnej ojczyzny, rozwijanie szacunku do barw i symboli narodowych, kształtowanie postaw patriotycznych oraz zapoznanie z historią, kulturą, zabytkami i atrakcjami turystycznymi różnych regionów Polski. – 2019r.

Od 2018 r. angażuje się w organizację Europejskiego Tygodnia Kodowania Code Week w ramach którego dzieci biorą udział w zabawach w programowanie offline. Udowodniła, że naukę programowania można zacząć zawsze i wszędzie. Inspiruje nauczycieli o nowe pomysły do podnoszenia programistycznych kompetencji u dzieci współpracując ściśle z Ministerstwem Cyfryzacji w Klubie Młodego Programisty poprzez stronę internetową www.klubmlodegoprogramisty.pl  oraz www.koduj.gov.pl  znajdując informacje o działaniach programowania, materiały dedykowane rodzicom, nauczycielom i dzieciom w różnym wieku. Udział w tygodniach kodowania przyniósł dzieciom z przedszkola zwycięstwo w konkursie „1000 pierwszych inicjatyw Code Week 2019” w zakresie programowania. Pod jej kierunkiem dzieci miały ogromny wkład w zdobyciu przez Polskę podium, ponieważ Polska w tym roku zajęła pierwsze miejsce w Europie pod względem przeprowadzonych inicjatyw związanych z kodowaniem i programowaniem. Za wspaniałą pracę i zabawę dzieci zostały nagrodzone certyfikatami i nagrodami. Główną nagrodą dla zwycięzców „1000 pierwszych inicjatyw Code Week 2020” była mata do kodowania, zeszyty do nauki programowania dla wszystkich przedszkolaków oraz list gratulacyjny Ministra Cyfryzacji.

Uznany dorobek Przedszkola
1. Otrzymanie Certyfikatu „Przedszkola z Pasją” nadawany przez Oficynę MM - za uczenie i wychowywanie z pasją, realizowanie innowacyjnych, ciekawych inicjatyw i oryginalnych pomysłów, a także wyróżnianie się na tle innych placówek przedszkolnych. Artykuł o przedszkolu ukazał się w listopadowym 2015 r. MIESIĘCZNIKU DYREKTORA PRZEDSZKOLA, wydanym przez Oficynę MM Wydawnictwo Prawnicze w Poznaniu.
2. Otrzymanie od Ministra Edukacji Narodowej Krajowego Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie w 2019 r. - przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że przedszkole od wielu lat pracuje zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie oraz jest wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

3. Otrzymanie od Podkarpackiego Kuratora Oświaty nagrody „Złoty Prym” w 2020 r. - jest dowodem, że wraz ze społecznością przedszkola promuje i upowszechnia działania tworzące optymalne warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz inne działania statutowe, zapewniając każdemu dziecku warunki niezbędne do jego rozwoju, w sposób innowacyjny podnosi jakość pracy przedszkola i jej rozwój organizacyjny.

 

Opracowała:
Agata Kolasa-Skiba

 

 

Nasze Grupy

grupa niebieska

Grupa
Niebieska

grupa pomarańczowa

Grupa
Pomarańczowa

grupa zielona

Grupa
Zielona

grupa zółta

Grupa
Żłóta

grupa różowa

Grupa
Różowa

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram