• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Program Edukacji Zdrowotnej

promujący zdrowy styl życia

 

 

 

„Jak być zdrowym”

Miejskie Przedszkole nr 9 w Jarosławiu

im. J. Brzechwy

Rok szkolny: 2020/2021

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

I Wiadomości wstępne

II Wstęp

III Cele edukacyjne

IV Treści nauczania

V Procedury osiągania celów

VI Procedury ewaluacji

VII Załączniki

 

I Wiadomości wstępne

 

Zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka.

Dlatego troska o nie, to najlepsza inwestycja na jaką możemy i powinniśmy sobie pozwolić.

O stanie zdrowia decyduje wiele czynników. Liczne badania wykazują, że największy wpływ na zdrowie człowieka ma prowadzony przez niego styl życia, rozumiany jako zespół codziennych zachowań dotyczących: odżywiania, aktywności fizycznej i rekreacji, higieny, bezpieczeństwa, spożywania substancji uzależniających, relacji międzyludzkich i radzenia sobie ze stresem.

Dzieciństwo jest tym okresem w życiu człowieka, w którym kształtują się postawy określające obecne i późniejsze działania człowieka – również te dotyczące zdrowia. Przedszkole może mieć ogromny wpływ na kształtowanie się tych postaw, dlatego bardzo ważne jest to, co oferuje dziecku w zakresie edukacji zdrowotnej. Poczynania wychowawcze powinny zmierzać do wdrażania dzieci już od najmłodszych lat do takiego stylu życia, który wzmacnia i pomnaża zdrowie. Edukacja dzieci w tym zakresie powinna rozpocząć się już w przedszkolu.

Opracowany program zatytułowany został „Jak być zdrowym.”

Program zgodny jest z nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017r.

Treści kształcenia zawarte w programie wynikają z Podstawy Programowej, która wśród celów wychowania przedszkolnego wymienia między innymi:

„Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym w ruchu drogowym.”

Program ma charakter otwarty, jego treści mogą być rozszerzane w zależności od zainteresowań dzieci, inwencji nauczyciela oraz warunków i środków dydaktycznych jakimi dysponuje przedszkole.

Wprowadzanie i utrwalanie treści programu będzie odbywać się w ciągu całego roku szkolnego.

W marcu br .funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostało tymczasowo ograniczone w związku z  pojawieniem się koronawirusa wywołującego chorobę o nazwie –COVID-19.Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem , dusznościami, bólami mięśni , zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową, aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Należało więc zastosować metody zapobiegania zakażeniu.

W związku z koniecznością zapobiegania , przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 przedszkole opracowało procedurę bezpieczeństwa w trakcie trwania epidemii.-Załącznik1.

 

 

II Wstęp

Dostrzegając wpływ wczesnego dzieciństwa na późniejsze życie człowieka, należy brać pod uwagę fakt, że rozwój dziecka dokonuje się nie tylko na podstawie zadatków wrodzonych, ale dzięki jego własnej aktywności i różnorodnym oddziaływaniom środowiska społeczno – kulturowego, a także stanowi odzwierciedlenie celowych działań wychowawczych. Uwzględnienie w rozwoju dziecka specyfiki okresu przedszkolnego pozwala na właściwe i wszechstronne przygotowanie go do dorosłego życia.

Edukacja zdrowotna w wieku przedszkolnym powinna być łącznikiem między wiedzą i doświadczeniem dziecka wyniesionym z domu rodzinnego, a tym, co powinno znać i umieć oraz rozumieć, kiedy wkroczy w dorosłe życie, w którym jego zdrowie stanowić będzie określoną wartość i kapitał na przyszłość. Edukacja zdrowotna ma wskazać kierunek działań w dążeniu do osiągnięcia przez dziecko stanu dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego. Dlatego też obejmuje ona swoim zakresem między innymi profilaktykę wraz z edukacją prozdrowotną oraz kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia, higieny i sprawności ruchowej. W kształtowaniu u dzieci zachowań sprzyjających zdrowiu ważną rolę odgrywa nie tylko nauczyciel, który występuje jako wzorzec zachowań, ale również środowisko przedszkolne wspierające działania prozdrowotne oraz specjaliści zajmujący się „zdrowiem” zapraszani do przedszkola. Duże znaczenie odgrywa też rodzina dziecka. Bardzo ważne jest, by to czego dziecko nauczyło się w przedszkolu było wspierane przez jego rodzinę. Wspólne oddziaływania prozdrowotne domu rodzinnego i przedszkola będą sprzyjać utrwalaniu właściwej postawy prozdrowotnej u dzieci. Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia i nawyki decydują o jego późniejszym stylu życia.

Przystępując do Sieci Szkół Promujących Zdrowie i będąc członkiem Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia poszerzamy nasze dotychczasowe działania w zakresie szeroko rozumianej promocji zdrowia czyniąc z nich świadomy i ukierunkowany proces edukacyjny. Założenia programowe rozszerzają i wzbogacają ofertę edukacyjną naszego przedszkola. Realizacja treści Programu w procesie wychowawczo – dydaktycznym przedszkola sprzyjać będzie podejmowaniu przez dzieci działań twórczych oraz osiąganiu praktycznych umiejętności w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Program adresowany jest do dzieci 3,4 oraz 5 – letnich.

Niezbędnym warunkiem realizacji programu jest zadbanie o bezpieczne, funkcjonalne i estetyczne otoczenie dziecka oraz wykorzystanie bogatych pomocy dydaktycznych czyli: gier, loteryjek, piramidy zdrowia, ilustracji, puzzli i wiele innych.

W związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-Cov2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19 Główny Inspektorat Sanitarny opracował na podstawie danych WHO ,ECDC i CDC podstawowe środki ochronne.

Podstawowe zalecenia to:

Często myj ręce

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Zachowaj bezpieczną odległość

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

 

 

III Cele edukacyjne

 

Cele ogólne:

 

1. Tworzenie warunków środowiska fizycznego i społecznego sprzyjających dobremu samopoczuciu dziecka

2. Kształtowanie czynnych postaw dzieci wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych

3. Wyrabianie przyzwyczajeń i nawyków zdrowego stylu życia

4. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej jako jednego z czynników pozytywnego zdrowia

5. Wyjaśnienie dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce
i dlaczego zostały wprowadzone.

6.  Nie organizowanie wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.

7.   Usunięcie z sali przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować,
np. pluszowe zabawki, dywany.

8.  Wietrzenie sal w których organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę .

9.   Zwracanie uwagi, aby, dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

10.  Zorganizowanie pokazu właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypominanie i dawanie przykładu.

11.  Unikanie organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

 

    Cele szczegółowe:

 

DBAMY O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO

 • Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim
 • Poznawanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas gier i zabaw ruchowych
 • Bezpieczne dla siebie i innych posługiwanie się narzędziami i przyborami
 • Rozumienie konieczności właściwego zachowania się na drogach i ulicach

ZDROWE  ODŻYWIANIE

 • Zwracanie uwagi na umiejętne i kulturalne zachowanie się w czasie posiłku
 • Podkreślenie roli właściwego odżywiania i wypracowanie prawidłowych nawyków żywieniowych
 • Zachęcanie do spożywania zdrowych produktów, dużej ilości warzyw i owoców bogatych w witaminy i sole mineralne z różnych gam kolorystycznych
 • Rozumienie znaczenia umiaru w jedzeniu słodyczy

NAWYKI  HIGIENICZNE

 • Wyrabianie nawyków higienicznych i zamiłowania do czystości
 • Dbanie o higienę układu nerwowego i narządów zmysłu
 • Rozumienie potrzeby kontrolowania i leczenia zębów
 • Uświadomienie znaczenia szczepień ochronnych

AKTYWNOŚĆ  RUCHOWA

 • Wyrabianie zamiłowania do wycieczek i aktywności ruchowej jako źródła zdrowia, radości, rekreacji i wypoczynku
 • Stworzenie warunków do rozwijania aktywnej i twórczej działalności ruchowej
 • Rozwijanie ogólnej sprawności i koordynacji ruchowej poprzez systematyczne organizowanie gimnastyki, zabaw ruchowych, zawodów sportowych
 • Zachęcanie dzieci do wszelkich samorzutnych zabaw związanych z ruchem

IV, V Treści nauczania oraz procedury osiągania celów

 

I. DBAMY O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO.

Obszary edukacyjne –

treści programowe

Sprawności, umiejętności

i wiadomości ( dziecko…)

- Bezpieczne poruszanie się na terenie przedszkola:

· ostrożne i bezpieczne poruszanie się po sali i innych pomieszczeniach przedszkolnych,

· nie oddalanie się samodzielne z placu lub budynku przedszkolnego,

· przestrzeganie ustalonych zakazów   i nakazów w grupie,

· informowanie nauczycielki  o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych.

- Bezpieczne poruszanie się poza terenem przedszkola:

· poznanie podstawowych zasad ruchu drogowego,

· rozumienie ostrożności w kontaktach z osobami „ obcymi”,

· zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi,

· zapoznanie z pracą policjanta.

- Umiejętność radzenia sobie  w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu:

· przestrzeganie zakazów dotyczących zrywania nieznanych roślin, zabaw zapałkami, samowolnego korzystania z urządzeń elektrycznych, zimowych zabaw na zamarzniętych jeziorach itp.,

· znajomość własnego adresu,

· zapoznanie z pracą strażaka.

- zna zasady bezpiecznego zachowania się w przedszkolu,

- zna reguły współżycia w grupie,

- potrafi bezpiecznie posługiwać się przyborami,

- wie, że nie wolno oddalać się od grupy,

- informuje nauczycielkę o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu własnemu  i innych,

- zna  wszystkie pomieszczenia przedszkolne.

- potrafi prawidłowo przechodzić przez ulicę,

- rozpoznaje znaki drogowe,

- umie bezpiecznie poruszać się na spacerze,

- wie, że nie wolno przebiegać przez jezdnię,

- wie, że należy poruszać się tylko pod opieką osoby dorosłej,

- wie, że nie należy rozmawiać z obcymi osobami oraz nie przyjmować żadnych prezentów.

 - rozumie, że nie należy zrywać nieznanych roślin,

- rozumie niebezpieczeństwa wynikające  z zabawy zapałkami,

- rozumie, że niektóre urządzenia techniczne może obsługiwać tylko  w obecności osoby dorosłej,

- zna swój adres zamieszkania,

-zna numery alarmowe służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Proponowane formy pracy z dziećmi:

- rozmowy na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu,

- zapoznanie z wszystkimi pomieszczeniami przedszkolnymi,

- zabawy na placu zabaw,

- zabawy tematyczne,

- zabawy dramowe,

- spacery w pobliżu przedszkola

- zajęcia dydaktyczne, gry i zabawy związane z ruchem drogowym,

- korelacja z zajęciami plastycznymi, muzycznymi, matematycznymi,

- rozwiązywanie zagadek o tematyce bezpieczeństwa,

- zachęcanie dzieci do dzielenia się własnymi doświadczeniami,

- rozmowy na temat bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych,

- zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi,

- zapoznanie dzieci z pracą strażaka,

- uświadomienie konieczności wiedzy na temat swojego miejsca zamieszkania

 

 

II. ZDROWE ODŻYWIANIE.

Obszary edukacyjne –

treści programowe

Sprawności, umiejętności

i wiadomości ( dziecko…)

   

- Zachęcanie do spożywania zdrowych produktów:

· zachęcanie do spożywania owoców  i warzyw oraz produktów mlecznych,

· rozumienie znaczenia umiaru w jedzeniu słodyczy,

· rozumienie mycia owoców przed spożyciem,

· rozumienie szkodliwości przebywania w zadymionym środowisku, w pomieszczeniach oraz szkodliwości palenia papierosów,

· spotkanie z przedszkolną intendentką,

- rozumie potrzebę prawidłowego żywienia,

- rozumie konieczność umiaru   w jedzeniu słodyczy,

- rozumie potrzebę mycia owoców  i warzyw przed jedzeniem,

- potrafi wykonać sałatkę owocową lub warzywną

- wie, co należy jeść aby być zdrowym,

- wie, że papierosy szkodzą zdrowiu,

- wspólne wykonanie sałatki warzywnej i owocowej,

- wykonanie wiosennych kanapek.

 

Proponowane formy pracy z dziećmi:

- rozmowa na temat prawidłowych nawyków żywieniowych

- zaznajomienie z literaturą dotyczącą zdrowego odżywiania,

- gry, zabawy dramowe i pantomimiczne związane z przygotowaniem posiłków,

- wspólne wykonywanie sałatek owocowych i warzywnych oraz „ kolorowych” kanapek,

- zorganizowanie kącika owocowo – warzywnego,

- zapoznanie z produktami szkodliwymi dla organizmu,

- zapoznanie z produktami, w których znajduje się najwięcej witamin,

- rozwiązywanie zagadek o warzywach i owocach,

- segregowanie produktów wg kryteriów podanych przez nauczyciela,

- wpojenie nawyku mycia warzyw i owoców przed ich spożyciem,

- rozmowy z dziećmi na temat umiaru w jedzeniu słodyczy,

- spotkanie z intendentką przedszkolną,

- zaznajomienie dzieci ze szkodliwością używek,

- korelacja z zajęciami plastycznymi, muzycznymi, matematycznymi.

- podkreślenie znaczenia picia wody w ramach realizacji Programu „Mamo, tato wolę wodę” oraz spożywania 5 porcji warzyw i owoców realizując Program „Kubusiowi przyjaciele natury”.

Realizacja Programu Edukacyjnego „Skąd się biorą produkty ekologiczne ,którego celem jest poznanie niskoprzetworzonych produktów ekologicznych i zachęcanie do ich rozpoznawania i spożywania.

 

 

III NAWYKI HIGIENICZNE

 

Obszary edukacyjne –

treści programowe

Sprawności, umiejętności

i wiadomości ( dziecko…)

- Wpajanie dzieciom zasad dbania   o czystość:

· nabywanie umiejętności mycia rąk,

· nabywanie umiejętności prawidłowego mycia zębów,

· samodzielne korzystanie z toalety,

· samodzielne ubieranie i rozbieranie się,

· opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia,

· kontrolowanie swojego wyglądu,

· zabawy na świeżym powietrzu niezależnie od pogody,

· wdrażanie do umiejętnego dostosowania do pory roku i warunków atmosferycznych.

- Wpajanie dzieciom zasad dbania  o porządek wokół siebie i własnego otoczenia:

· samodzielne sprzątanie zabawek           po skończonej zabawie,

· zapoznanie dzieci z przeznaczeniem pojemników na odpady.

- potrafi prawidłowo myć ręce,

- potrafi prawidłowo umyć zęby,

- potrafi samodzielnie korzystać z toalety,

- dba o higienę osobistą,

- potrafi samodzielnie ubrać i rozebrać się,

- prawidłowo posługuje się sztućcami,

- umie kulturalnie zachować się podczas posiłku,

- wie, jak ubrać się odpowiednio  do pogody,

- dziecko dba o porządek w sali,

- samodzielnie, bez przypominania sprząta po sobie zabawki,

- wie jak segregować odpady.

 

Proponowane formy pracy z dziećmi:

- rozmowa na temat konieczności dbania o higienę osobistą,

- zajęcia dramowe,

- zajęcia tematyczne,

- codzienne mycie zębów w ramach Programu „Dzieciństwo bez próchnicy”

- wdrażanie nawyków higienicznych na podstawie historyjek obrazkowych,

- zachęcanie do samodzielnego ubierania się podczas wyjść na spacery,

- zajęcia i zabawy związane z doborem odpowiedniego do pogody ubioru,

- wdrażanie do kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłków,

- wprowadzanie utworów literackich i piosenek związanych z higieną osobistą,

- egzekwowanie utrzymywania porządku w sali po skończonej zabawie,

- wykorzystanie codziennych sytuacji do realizacji treści programowych,

- przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”,

- rozmowy na temat dbania o zabawki i porządek w kącikach zainteresowań,

- zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska poprzez zbieranie i segregowanie materiałów wtórnych,

- prace plastyczne dzieci związane z higieną osobistą oraz otoczenia.

Realizacja Programu Profilaktycznego Edukacji Antytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”, którego celem jest uczenie dzieci asertywności i radzenie sobie w sytuacjach , gdy inne osoby palą przy nich papierosy.

Realizacja Programu „Czyściochowe Przedszkole”- zajęcia wprowadzające przedszkolaki w świat higieny i prawidłowe nawyki prozdrowotne.

IV. AKTYWNOŚĆ RUCHOWA.

 

Obszary edukacyjne –

treści programowe

Sprawności, umiejętności

i wiadomości ( dziecko…)

- Zachęcanie dzieci do wszelkich zabaw związanych z ruchem:

· prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych  metodami aktywnymi: Labana, Orfa, Sherborne, Kniessów,

· organizowanie zabaw na świeżym powietrzu,

· wychodzenie na spacery,

· organizowanie zabaw na śniegu jako formy aktywnego wypoczynku.

- odczuwa potrzebę uczestniczenia  w zabawach ruchowych, grach i zawodach sportowych

- poznaje zasady rywalizacji,

- starannie i prawidłowo wykonuje zalecane ćwiczenia,

- poznaje możliwości swojego ciała,

- zgodnie współdziała w grupie,

- wyrabia swobodę i płynność ruchów,

- wie, że musi dbać o prawidłową postawę ciała,

- potrafi unikać nadmiernego hałasu,

 

 

 

Proponowane formy pracy z dziećmi:

- rozbudzanie u dzieci zdolności ruchowych według pomysłu, doświadczeń i ich możliwości,

- gry i zabawy na świeżym powietrzu,

- rozmowy z wykorzystaniem literatury, mające na celu uświadomienie dzieciom pozytywnych skutków ruchu na świeżym powietrzu,

- organizowanie spacerów i wycieczek,

- cykl zajęć ruchowych z wykorzystaniem różnych metod pracy: metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metoda R. Labana, metoda C. Orfa, metoda Kniessów, metoda zadaniowa,

- rozmowy kierowane przez nauczyciela na temat sposobów aktywnego wypoczynku,

- zapoznanie z bezpiecznym korzystaniem z przyborów i przyrządów w czasie zabaw ruchowych

- organizowanie zawodów sportowych

 

 

METODY PRACY:

- metody aktywizujące: drama, narracja, burza mózgów, techniki twórczego myślenia,

- metoda organizacji środowiska: dbałość o estetykę i funkcjonalność otoczenia,

- metoda przekazu wiedzy: rozmowy, pogadanka, czytanie literatury,

- metody percepcyjne: obrazki, historyjki obrazkowe, naturalne eksponaty,

- metody kierowania własną aktywnością dziecka: zabawy tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, dydaktyczne.

VI Procedury ewaluacji

 

Po rocznej realizacji programu dziecko powinno:

 • - mieć wyrobione nawyki przestrzegania zasad bezpieczeństwa
 • - być świadomym zdrowego stylu życia
 • - dbać o higienę osobistą i swojego otoczenia
 • - wiedzieć co należy jeść aby być zdrowym
 • - umieć kulturalnie zachować się w czasie posiłku
 • - wykazywać się aktywnością i sprawnością ruchową
 • - rozumieć potrzebę ruchu i aktywności całego ciała jako źródła zdrowia

 

 Poznanie poziomu umiejętności dzieci z zakresu edukacji zdrowotnej nastąpi poprzez:

- obserwację postaw i zachowań dzieci na co dzień

- analizę kart pracy dzieci

      

      Właściwa realizacja treści programu powinna w przyszłości umożliwić wytworzenie się właściwych kompetencji u dzieci, ułatwiając im funkcjonowanie w życiu, dbałość o własne zdrowie i jego rozwój oraz uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności ruchowej.

Oddziaływanie utworów literackich, piosenek, ilustracji o treściach dotyczących higieny, aktywności ruchowej wzbogaca i poszerza wiedzę oraz osobiste doświadczenia dziecka, ułatwia zrozumienie, a także zaakceptowanie przekazywanych rad, zakazów i nakazów związanych z troską o zdrowie.

 

VII Załączniki

 

- karty pracy dzieci

- scenariusze zajęć i imprez

-procedura bezpieczeństwa w trakcie trwania epidemii

 

 

 

Literatura:

 

 • Program wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole” 
  Kwaśniewskiej i W. Żaba-Żabińskiej.
 • Dudkiewicz K., Kamińska K. „Edukacja zdrowotna – program przeznaczony dla przedszkoli”, Warszawa 2001.
 • Woynarowska, M. Sokołowska: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole, Warszawa 2006.
 • Żuchlewska „Promocja zdrowia w edukacji dzieci przedszkolnych”.

Materiały programowe niezbędne do realizacji wymienionych programów.

 

Nasze Grupy

grupa niebieska

Grupa
Niebieska

grupa pomarańczowa

Grupa
Pomarańczowa

grupa zielona

Grupa
Zielona

grupa zółta

Grupa
Żłóta

grupa różowa

Grupa
Różowa

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram