• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony
Twój dom
Wanda Chotomska 


Jest w każdym naszym słowie,
a słowa są najprostsze –
chleb, mama, dom gościnny,
i Wisła, i Mazowsze.

I jest w czerwieni maków,
i w białych kwiatach wiśni,
w piosenkach wszystkich ptaków
i w każdej naszej myśli.

W mazurku chopinowskim,
i w czarnym węglu Śląska,
i tu, gdzie serce mówi,
że to jest właśnie Polska.
 

PROGRAM EDUKACJI REGIONALNEJ I PATRIOTYCZNEJ

 

„JESTEM JAROSŁAWIANINEM, POLAKIEM, EUROPEJCZYKIEM”

 

Miejskie Przedszkole Nr 9 im. Jana Brzechy w Jarosławiu

Rok szkolny 2020/21

Program został opracowany zgodnie z wytycznymi MEN i Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Nową Podstawą Programową, oraz potrzebami wewnętrznymi placówki.

 

Treści wychowania patriotycznego koncentrują się wokół kształtowania u dzieci świadomości przynależności do swojej rodziny, kraju oraz wspólnoty europejskiej.

 

„Każde dziecko musi wiedzieć, że jest Polakiem, mieszka w Polsce, że Polska znajduje się w Europie i utrzymuje dobre stosunki z sąsiadami”. 

(E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska, G. Grabowska)

Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego z dnia 14.02.2017r  w sferze poznawczej rozwoju dziecka określa jego  kompetencje :

„Dziecko wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;”

 

Program jest podzielony na Trzy bloki tematyczne:

I – Jestem Jarosławianinem

II – Jestem Polakiem

III – Jestem Europejczykiem

 

Cele:

I – Jestem Jarosławianinem

- poznawanie i wzbogacenie wartości kulturowych środowiska rodzinnego, kształtowanie             u dzieci rozumienia sensu przynależności do swojej rodziny i rozeznanie w relacjach, jakie łączą najbliższych (organizacja uroczystości rodzinnych w przedszkolu, wspólnych zajęć, zabaw,konkursów)                                                                                   ----budowanie prawidłowych relacji dziecka z domem rodzinnym, tworzenie sytuacji umożliwiających integrację i współdziałanie dzieci z ludźmi dorosłymi: rodzicami                             i specjalistami różnych dziedzin.

- ukazywanie walorów i specyfiki miasta podczas wycieczek, spacerów, spotkań z ludźmi różnych zawodów, poznawanie osób sprawujących władzę w mieście (Urząd Miasta Jarosławia, Starostwo Powiatowe

- budzenie zainteresowania przeszłością historyczną, kulturą własnej miejscowości, swojego macierzystego regionu Polski, uczestnictwo w organizowanych przeglądach kulturalnych
 i oświatowych np. Festiwal Kultury Kresowej

- kształtowanie szacunku dla wytworów pracy ludzkiej, kulturowego dorobku przeszłych pokoleń

- dostrzeganie związków między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością regionu podczas wycieczek na rynek miasta Jarosławia, muzeum, nowoczesnych budynków

- tworzenie zbiorów przedmiotów związanych z regionem (dawne i współczesne widokówki, pamiątki rodzinne), - zorganizowanie kącików sztuki ludowej, regionalnej

- budzenie zainteresowania dziedzictwem kulturowym poprzez kontakt itp. poznanie herbu swojego miasta, miejscowości oraz jego historii( w podaniach i legendach)

- kształtowanie postaw patriotyzmu konkretnego i wzbudzenie poczucia przynależności do społeczności ludowej

- uczestniczenie w ważnych wydarzeniach patriotycznych organizowanych na terenie miasta np. obchody rocznicy Chrztu Polski

-  organizowanie i udział w konkursach plastycznych, recytatorskich tematycznie związanych z wiedzą o mieście Jarosławiu

II – Jestem Polakiem

- kształtowanie właściwej postawy i świadomości obywatelsko- patriotycznej, okazywanie szacunku dla symboli narodowych (hymn „Mazurek Dąbrowskiego”, flaga narodowa, godło, herb miasta)

- podtrzymywanie i upowszechnienie historii i tradycji narodowej i państwowej poprzez kultywowanie rocznic ważnych wydarzeń państwowych (rocznice wybuchu II wojny światowej,
 11 listopada, 1 maja – Święto Flagi, 3 maja – Święto Konstytucji, 1050 rocznica Chrztu Polski)

- poznawanie wybitnych postaci narodowych np. Jan Paweł II, Fryderyk Chopin, Mikołaj Kopernik i innych, organizowanie programów artystycznych, konkursów i quizów związanych z działalnością ww. osób

- upowszechnienie wiedzy na temat polskiej historii, kultury a także walorów:

- przyrodniczych

- krajobrazowych

- osiągnięć gospodarczych

- nawiązanie do wartości chrześcijańskich

- kształtowanie postaw odpowiedzialności ze siebie, swoją miejscowość i swój kraj

- wzmacnianie więzi lokalnych, identyfikacji z miejscem pochodzenia, jego dziedzictwem kulturowym

 

III – Jestem Europejczykiem

- kształtowanie postaw szacunku dla innych narodów i kultur, uczestniczenie w Paradzie Schumana organizowanej w Jarosławiu, która jest zwieńczeniem Polskich Spotkań Europejskich, cyklu wydarzeń o tematyce europejskiej, odbywających się w pierwszych dniach maja każdego roku

- poznawanie państw Unii Europejskiej, kultury i sztuki (Festiwal Kultury Kresowej)

- kształtowanie postaw pro obronnych dzieci

- aktywne członkostwo i wspólnota oparta na fundamencie polskiej kultury, tradycji i historii

- tolerancja wobec mniejszości narodowych i etnicznych

- przygotowanie albumu „Europa”

- organizowanie i uczestnictwo w konkursach plastycznych, recytatorskich, quizach z zakresu wiedzy „Żyję w Europie”

- wzbogacanie wiedzy dzieci o nowe treści wynikające z ważnych wydarzeń na kontynencie europejskim

Zadania:

 

I – Jestem Jarosławianinem

- stwarzanie sytuacji umożliwiających dziecku poznanie własnego miasta Jarosławia i jego kultury (udostępnianie zdjęć, pocztówek, opowiadanie legend, podań ludowych związanych ze środowiskiem lokalnym)

- rozbudzenie zainteresowania dziecka własną miejscowością poprzez: organizowanie spacerów, wycieczek, spotkań z ludźmi sprawującymi władzę w mieście oraz ludźmi różnych zawodów

- integrowanie dziecka z własnym środowiskiem, wspólne imprezy, spotkania, spędzanie wolnego czasu, udział w konkursach, quizach, prezentacjach organizowanych na terenie miasta i przedszkola

- poznawanie tańców charakterystycznych dla twórczości ludowej naszego regionu: tworzenie elementów sztuki ludowej

- organizowanie kącików sztuki regionalnej i ludowej w sali

- rozszerzanie wiadomości w tym zakresie, wykonując pomoce dydaktyczne do pracy indywidualnej dziecka

 

 

II – Jestem Polakiem

- rozumienie i przekazywanie barw narodowych i godła. Nauka hymnu narodowego.

- wskazywanie na mapie: Europy- Polski- Stolicy Warszawy oraz ważniejszych miast i rzek

- zorganizowanie i przedstawianie konkursów plastycznych, wystaw związanych z edukacją patriotyczną

- projektowanie sytuacji edukacyjnych- prezentowanie i upowszechnienie ciekawych scenariuszy zajęć

- prowadzenie kącików pamięci narodowej.

-poznawanie miast i regionów Polski w sposób bezpośredni lub pośredni poprzez oglądanie widokówek, albumów, filmów

- poznanie osobowości wielkich Polaków (Jan Paweł II, Fryderyk Chopin i innych)

- poznawanie polskich tradycji ludowych poprzez:

- kontakt ze sztuką ludową (wycieczki do Galerii Przedmiotu, muzeum, sklepów Cepelia

- własną twórczość

poznawanie wybitnych postaci narodowych np. Jan Paweł II, Fryderyk Chopin, Mikołaj Kopernik i innych, organizowanie programów artystycznych, konkursów i quizów związanych z działalnością ww. osób- przekazanie i rozumienie doniosłości świąt państwowych oraz wydarzeń historycznych
z nimi związanych (Konstytucja 3 Maja, 11 listopada – odzyskanie niepodległości, Wszystkich Świętych, Powstanie Warszawskie 1 sierpnia – 2 października 1944, Dni Papieskie poświęcone osobie Jana Pawła II, Dzień Edukacji Narodowej)

- zorganizowanie apelu w rocznicę Chrztu Polski

- zapoznanie z Pieśniami Patriotycznymi ( Bogurodzica, Hymn do miłości Ojczyzny, Marsz Mokotowa, Warszawianka, Wojenko, Na Nowej Górze, Oda do radości)

- opracowanie śpiewnika pieśni patriotycznych i ludowych

- interesowanie się aktualnymi sprawami dziejącymi się w naszym kraju

- rozszerzanie wiadomości w tym zakresie – wykonywanie pomocy edukacyjnych do pracy indywidualnej dziecka

-Udział wMiędzynarodowym Projekcie  Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”

Autorem i koordynatorem Projektu jest Ludmiła Fabiszewska –

nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim

 

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i 5 kierunkiem polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2020/2021

Celeprojektu:

- kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,

- rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi,

- poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu (dostrzeganie piękna ojczystego miejsca)

- budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem – rodzina, przedszkole, miejscowość,

- przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych (z kraju i swojego regionu),

- uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,

- poznanie legend i baśni polskich,

- dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury,

- okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia; poprawne, pozytywnie nacechowane relacje z drugim człowiekiem,

- kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw - znajomości swojej wartości jako człowieka i jako jednostka "wiem kim jestem",

- kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji,

-  rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy innym.

 

 

III – Jestem Europejczykiem

- Polska jako członek Unii Europejskiej – nauka hymnu

- wzbogacanie wiedzy dzieci w oparciu o wykorzystanie ilustracji, zdjęć, pamiątek charakterystycznych dla poszczególnych państw Unii

- zwrócenie uwagi na odmienność flagi, kultury i sztuki każdego państwa

- poznawanie sławnych Polaków oraz dziedzin, w których się wsławili

- zgromadzenie literatury dotyczącej Edukacji Patriotycznej: słowniki, encyklopedii.

- poznawanie symboli narodowych, kultury, cech charakterystycznych dla niektórych państw

- spotkania z ciekawymi ludźmi, Polakami mieszkającymi i pracującymi za granicą

- zainteresowanie dzieci ważnymi wydarzeniami w państwach Unii Europejskiej,

- Poznawanie charakterystycznych zabytków i atrakcji turystycznych państw europejskich np.: wieża Eiffla, Krzywa Wieża, Colosseum, Tower, Big-Ben

-Poznanie atrakcji turystycznych państw np.: Holandia-tulipany, wiatraki; Amsterdam-Wenecja Północy

-Rozwijanie zainteresowań literaturą krajów europejskich- poznanie wybranych nazwisk pisarzy literatury dziecięcej jak Jakub i Wilhelm Grimm, Charl Perrault, J.H. Andersen, Tove Janson

- poznanie nazwisk słynnych muzyków np.: Vivaldi, Bethowen, Bach, Strauss,  poznanie z jakiego kraju pochodzą dani kompozytorzy, słuchanie wybranych utworów muzycznych

-Poznanie ciekawostek z życia kompozytorów

-Poznawanie tradycji, obyczajów i zabaw rówieśników z innych krajów europejskich

- Poznawanie kuchni innych narodów: pizza, spaghetti, sałatka grecka, sernik na zimno, herbatka angielska

METODY:

Aktywizujące i pobudzające zainteresowania dzieci.

Samodzielne dochodzenie do wiedzy i samodzielnych doświadczeń, wycieczki, obserwacje.

 

FORMY PRACY:

 

I – Jestem Jarosławianinem

1.Przybliżenie zarysu historycznego naszej miejscowości (legendy, podania, ilustracje), korzystanie
 z informacji przekazywanych przez przewodników muzealnych, historyków

2.Odwiedzanie miejsc związanych z historia i tradycjami miasta (Muzeum Ziemi

Jarosławskiej, podziemia, obiekty zabytkowe)

3. Czynne uczestnictwo w święcie swojego miasta, obcowanie z twórcami kultury i sztuki regionu (udział w uroczystościach organizowanych na terenie miasta zarówno historycznych, jak i rekreacyjnych)

4.Spotkania z ludźmi zasłużonymi dla środowiska lokalnego

5.Zapoznanie z wyglądem strojów ludowych, przedmiotami dawnego użytkowania, z gwarą językową, wyeksponowanie jej piękna i użyteczności (śpiewanie ludowych piosenek, wykonywanie regionalnych tańców, poznawanie strojów regionalnych.

6.Poznawanie miejsc użyteczności publicznej takich jak: Urząd Miasta, szkoły, przychodnia lekarska, poczta, komisariat policji, straż pożarna, MOK, biblioteka – zapoznawanie się z ich działalnością na rzecz społeczności lokalnej

7.Kultywowanie tradycji rodzinnych i ich związek z historią regionu.

8.Poznanie korzeni swojej rodziny, drzewo genealogiczne

9. Obchodzenie urodzin członków rodziny.

10. Wspólne spędzanie Świąt, prezentacje Jasełek w MOK

11.Rozumienie potrzeby szanowania zieleni i utrzymywania porządku w otoczeniu.

Znajomość pomników przyrody – zorganizowanie quizu „Żyj z przyrodą w zgodzie”

12.Udział w konkursach i wystawach, pokazach, przedstawieniach dotyczących mojego miasta organizowanych w MOK, Bibliotece Miejskiej, innych placówkach przedszkolnych.

13.Zorganizowanie kącika o tematyce patriotycznej

14.Organizowanie między przedszkolnych przeglądów recytatorskich utworów znanych poetów dziecięcych 

15.Przygotowanie i zorganizowanie quizu pod nazwą „W moim mieście Jarosławiu”

16.Współpraca z Muzeum, biblioteką, SMJ, ZHP i Towarzystwem Przyjaciół Anny Jenke

II – Jestem Polakiem

1.Udział w uroczystościach związanych z wydarzeniami historycznymi kraju

2.Słuchanie legend związanych z powstaniem państwa

3.Konkursy recytatorskie polskich poetów i pisarzy

4.Poznanie miast i rejonów polski poprzez wykonywanie albumów

5.Poznanie tańców charakterystycznych dla danego regionu Polski

6.Obchodzenie rocznicy urodzin i śmierci Jana Pawła II oraz daty jego wyboru na Papieża

7.Spotkania Jasełkowe, świętowanie Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca.

8.Wycieczki krajoznawcze – poznawanie ciekawych miejsc związanych z historią Polski

9.Przybliżenie życia i twórczości polskich mistrzów muzyki, opery, malarstwa

10.Gromadzenie literatury dotyczącej historii i kultury Polski.

11.Nauka wierszy, piosenek o swojej miejscowości i swojej ojczyźnie.

 

Propozycje działań do realizacji projektu Piękna Nasza Polska cała:

1) Zapoznanie się, nauka i zaśpiewanie (w zależności od wieku dzieci) Hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego. Rekomendujemy, aby w wykonanie zadania zaangażować rodziców dzieci.

2) „Piękna Nasza Polska Cała” – zorganizowanie kącika o tematyce folkowej, regionalnej lub patriotycznej w grupie (klasie) lub w placówce. Rekomendujemy umieszczenie w kąciku logo i nazwy projektu.

3) Apel lub inscenizacja z okazji 11 listopada – Narodowe Śpiewanie Hymnu o godzinie 11:11 - przygotowanie, pomoc, współudział (w zależności od grupy wiekowej i możliwości wychowanków).

4) „Piękna Niepodległa” - zasadzenie drzewa, założenie ogródka, klombu na terenie placówki, miasta (rekomendujemy zachęcić do udziału całą placówkę)

5) „Napisz kartkę Bohaterom” – wszystkie warunki i szczegóły, dotyczące realizacji tej ogólnopolskiej akcji można uzyskać na stronie http://bohateron.pl/wyslij-kartke/

6) „Poranki patriotyczne” – zainicjowanie działań przez cały tydzień o charakterze patriotycznym, regionalnym, folkowym (np. tydzień przed lub po 11 listopada).

7) „Jesteśmy Polką i Polakiem” – fotobudka z regionalnym krajobrazem lub strojem ludowym ( dużą popularnością cieszą się podczas świętowania Dnia Niepodległości lub uroczystości majowych)

8) „Herb naszego miasta” – praca plastyczna indywidualna lub grupowa – format A1/A2, technika dowolna. Rekomendujemy, aby w tym zadaniu mogli wziąć udział również rodzice.

9) „Mam chusteczkę haftowaną” - zabawa ludowa – zapoznanie dzieci z wybraną zabawą ludową.

10) „Według przepisu Babci lub Dziadka” – wykonanie z dziećmi regionalnej potrawy, degustacja.

11) „Dzień Mody Patriotycznej” – zorganizowanie w grupie/placówce Dnia/Tygodnia Mody Patriotycznej (ewentualnie bal patriotyczny/biało-czerwony). Do wykonania zadania można zachęcić rodziców/dziadków (np. zaprosić rodziców na Apel, spotkanie wigilijne lub dziadków na Dzień Babci w strojach ludowych (mogą być elementy stroju ludowego)

12) „Szlakiem historii” – zorganizowanie wycieczki, której celem będzie poznanie zabytków kultury regionalnej, dorobku historycznego, kultury, architektury i tradycji.

13) „Kocham cię, Polsko” – turniej wiedzy patriotycznej

(według własnego scenariusza, rekomendujemy zaprosić do turnieju inne placówki oświatowe). Uczestnicy realizujące to zadanie scenariusz umieszczają na grupie projektowej w MODULE „Scenariusze”

14) „Być dobrym jak chleb” – upieczenie chleba – jako symbolu polskiej gościnności i otwartości – 16 października – Światowy Dzień Chleba. (do wykonania zadania można zaprosić Koło Gospodyń lub gości specjalnych)

15) „Biało-czerwoni” – zawody sportowe według własnego scenariusza. Uczestnicy realizujące to zadanie scenariusz umieszczają na grupie projektowej w MODULE „Scenariusze”

16) „Biegnij, Niepodległa!” – zorganizowanie biegu z innymi placówkami, rodzicami, lokalną społecznością. Rekomendujemy wykonać to zadanie w biało-czerwonych strojach.

17) Zorganizowanie Tygodnia Legend i Baśni Polskich - czytanie, inscenizacje legend, wystawa prac plastycznych, napisanie własnej legendy – np. „Przygody Orła Bielika”. Rekomendujemy zaplanować realizacje w miesiącu kwietniu z racji Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Zapraszamy również 23 kwietnia o godzinie 12:00 na Narodowe Czytanie Legend i Baśni Polskich przez nauczycieli, starszych kolegów, rodziców, zaproszonych gości.

18) „W starym kinie” – projekcje dawnych dobranocek.

19) „Chodź, pomaluj mój świat” – plener malarski – malowanie z wychowankami

20) „Moja miejscowość, mój kraj za 100 lat” – wystawa zespołowych prac (rekomendujemy zrealizować zadanie pomiędzy grupami(klasami) lub placówkami oświatowymi).

21) „Jak dobrze mieć sąsiada” – zapoznanie się z historią, tradycjami, folklorem wybranego kraju sąsiadującego z Polską, nawiązanie współpracy (w miarę możliwości).

22) „Kulinarne podróże – te małe i duże” – smaki świata – poznawanie, degustacja warzyw, owoców, potraw z różnych stron świata. Uczestnicy realizujące to zadanie, przepis najciekawszej potrawy umieszczają na grupie projektowej w MODULE „Potrawy ludowe”

23) „Zabawy i zabawki dzieci świata” – nauka dowolnej zabawy lub wykonanie wybranej zabawki dzieci z innych państw.

24) „Sławni Polacy” – zorganizowanie tematycznych inicjatyw według pomysłu nauczycieli

25) „Każdy przedszkolak to mały Polak” – konkurs recytatorski (w grupie, w placówce, między placówkami) 

26) „Dobre, bo polskie” – dla starszych dzieci - zorganizowanie akcji promocyjnej najbardziej znanych i cenionych produktów w świecie, wyprodukowanych w naszej Ojczyźnie (od produktów spożywczych po nowinki technologiczne)

27) Plakat „Każdy przedszkolak – Mały Patriota – Wielki Człowiek” – zapoznanie wychowanków z Prawami Dziecka – Prawami Człowieka

28) „Przedszkole – drugi dom” - zadanie dla dzieci z rodzicami lub dziadkami – (ułożenie opowiadania, bajki, wiersza o swoim przedszkolu/szkole) z wykorzystaniem gwary regionalnej.

29) „Bohaterzy z sąsiedztwa” – wyjątkowe osobowości, które rozsławiły miejscowość lub region - zorganizowanie spotkania lub wystawy.

30) „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom” - nagranie spotu reklamowego – (przybliżenie architektury, przemysłu, przyrody najbliższych okolic).

31) „A ja kocham moje miasto” – narysowanie największej laurki dla miasta – kredą na asfalcie, placu itd.

32) Kącik Książki Patriotycznej w grupie

33) „Na majowej łące” – założenie zielnika polskiej roślinności

34) Album „100 naj!” – szukamy ciekawostek o naszym mieście, regionie, kraju: najdłuższa rzeka, najwyższy budynek, najcieplejsze miejsce

35) „Gramy w biało – czerwone” – wykonanie gry planszowej

 

 

III – Jestem Europejczykiem

1.Poszukiwanie informacji i korzystanie z czasopism o osiągnięciach i sukcesach Unii Europejskiej.

2.Zdobywanie wiedzy dotyczącej warunków przyrodniczo – gospodarczych, osiągnięć
w zakresie nauki i kultury.

3.Dziedzictwo kulturowe różnych państw europejskich (albumy, atlasy, encyklopedie, czasopisma)

4.Nauka hymnu Unii Europejskiej „Oda do radości”

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA - KOMPETENCJE

I – Jestem Jarosławianinem

1.Dziecko zna historię, dzieje Jarosławia i jego herb

2.Zna Jarosławskie muzeum i zabytki w swoim regionie

3.Zna nazwę swojej miejscowości, swój adres zamieszkania

4.Umie zaznaczyć położenie miasta i rzeki San na mapie Polski

5.Umie recytować wiersz o rodzinnej miejscowości

6.Nazywa i odtwarza symbole miasta

7.Wymienia obiekty użyteczności publicznej

8.Dostrzega problemy i atuty miasta

9.Zna czołowych przedstawicieli miasta z zakresu kultury, sztuki, nauki

10.Potrafi dokonać podziału i porównać budynki najstarsze i najnowsze

11.Zna typowe zajęcia mieszkańców Jarosławia i okolicy

12.Zna pomniki historii i przyrody w mieście

13.Widzi związek tradycji rodzinnej z tradycjami regionu

14.Zna tradycje, obrzędy, zwyczaje regionu, powitanie wiosny, Wielkanoc, Boże Narodzenie

15.Zna typowe regionalne pieśni i tańce

II – Jestem Polakiem

 

1.Zna symbole narodowe baśnie i legendy

2.Zna hymn narodowy „Mazurek Dąbrowskiego”

3.Zna polskie święta narodowe i legendy związane z powstaniem państwa

4.Posiada świadomość istnienia sławnych Polaków

5.Zna zabytki architektury narodowej i sakralnej

6.Zna charakterystyczne regiony i obszary Polski

7.Zna tańce charakterystyczne dla danego regionu

8.Potrafi zaznaczyć na mapie ważniejsze miasta i rzeki Polski

9.Zna osiągnięcia polskiej techniki i nauki

III – Jestem Europejczykiem

 

1.Posiada świadomość miejsca Polski w Europie od zarania dziejów

2.Dostrzega różnorodność w zakresie potrzeb zawodowych związanych z klimatem,

położeniem geograficznym

3.Dostrzega wartości duchowe, emocjonalne, etyczne w kontaktach międzyludzkich

4.Poznaje zwyczaje i tradycje innych narodów

5.Wie, że państwa posiadają odmienne symbole i tradycje narodowe

6.Rozumie potrzebę solidarności między narodowej

7.Orientuje się w potrzebach związanych z ochroną przyrody

 

EWALUACJA:

1.Albumy dotyczące swojej miejscowości i różnych regionów Polski

2.Wernisaże prac plastycznych

3.Podsumowanie quizu na temat „Jarosław moje miasto”

4.Małe formy teatralne

5.Pokłosie spotkań z ludźmi zasłużonymi dla danej miejscowości

6.Zebranie zdobytych wiadomości z zakresu Edukacji patriotycznej

Nasze Grupy

grupa niebieska

Grupa
Niebieska

grupa pomarańczowa

Grupa
Pomarańczowa

grupa zielona

Grupa
Zielona

grupa zółta

Grupa
Żłóta

grupa różowa

Grupa
Różowa

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram