• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

          Rozwój sprawności ruchowych dziecka w wieku przedszkolnym odbywa się w ścisłym związku z dojrzewaniem układu nerwowego oraz narządów ruchu. Przebiega on w dwóch kierunkach: rowoju umiejętności praktycznych polegających na zdolności posługiwania się przedmiotami i narzędziami codziennego użytku (np. sztućcami przy jedzeniu) oraz rozwoju sprawności ruchowych, wywodzących się z tak zwanych ruchów swobodnych i postawno - lokomocyjnych. Ruchy te różnicują się podczas czynności chodu, marszu, biegu, skoku, wspinania, rzutów oraz innych form wynikających z sytuacji, używanych przyborów, dostosowania się do otoczenia. 

          W okresie przedszkolnym następuje intensywny wzrost aktywności fizycznej dzieci oraz doskonalenie techniki wykonywanych czynności. Ruchy stają się bardziej precyzyjne, ekonomiczne i celowe.

          Stymulując rozwój motoryczny dziecka w wieku przedszkolnym należy zwracać uwagę na ważne sprawy:

- dziecko potrafi przyswoić sobie kilka umiejętności ruchowych jednocześnie,

- "głód ruchu" doprowadza dziecko do ogromnej ruchliwości; ta nadruchliwość zwiększa działania bodźców ruchowych, które stanowią stymulator rozwojowy dla organizmu oraz wzbogaca dziecko w umiejętności i doświadczenia motoryczne,

- u dziecka następuje niska zdolność koncentracji na jednej czynności, stąd też należy zadbać o potrzebę zmian obiektów zainteresowań i rodzaju zajęcia ruchowego,

- przeżywanie sukcesu motorycznego, radości z udanych ruchów stanowią element tworzący pamięć ruchową i skłaniają dziecko do wielokrotnego powtarzania czynności oraz sprzyjają szybkiemu uczeniu się ruchów,

- w kształtowaniu motoryczności dziecka zaczynają dominować wzorce społeczne z otoczenia; dużą rolę odgrywa refleks, który wiąże się z rozwojem umysłowym oraz zainteresowanie osiągnięciami, które mają źródło w większej dojrzałości społecznej,

- u dzieci w wieku przedszkolnym można zauważyć wysoką harmonię ruchu, płynność i poczucie rytmu; w zakresie motoryczności najszybciej rozwija się zwinność, najwolniej siła i wytrzymałość,

- wraz z wiekiem dziecka różnicuje się zainteresowanie i sprawność ruchowa między chłopcami a dziewczynkami.

          Stymulacja poziomu motorycznego dzieci umożliwia im uczestnictwo w wielu zajęciach ruchowych usprawniających organizm. Precyzja ruchów, szybkość, swoista ekonomia wzrasta wraz z wiekiem dziecka. Jest ona rezultatem psychofizycznego rozwoju. Dziecko młodsze wykonuje zadania sprawnościowe z dużym wysiłkiem i powoli lub przeciwnie - bardzo szybko lecz niedokładnie, posługując się wieloma ruchami dodatkowymi; niezręczność ruchowa całego ciała wyraża się brakiem precyzji ruchów oraz wzmożonym napięciem mięśniowym i współruchami.

          Dzieci starsze są bardziej silne, wytrzymałe, zręczne, zwinne, odznaczają się większą precyzją i skoordynowaniem ruchów. Charakteryzują je szybkie i celowe reakcje, szybciej spostrzegają i pojmują różne formy aktywności ruchowej.

          Fizyczny obszar rozwoju dziecka przedszkolnego obejmuje:

- samodzielne wykonywanie podstawowych czynności higienicznych, samoobsługowych,

- spożywanie posiłków przy użyciu sztućców,

- nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłkach,

- komunikację dotyczącą potrzeby ruchu, odpoczynku itp.,

- uczestnictwo w zabawach ruchowych, w tym w zabawach rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich,

- wykonywanie różnych form ruchu: bieżnych, skocznych, z elementami czworakowania, rzutne,

- inicjowanie zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem zabawek, materiałów użytkowych i materiałów naturalnych,

- wykonywanie czynności takich jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłońmi, podczas zabaw manualnych, grafomotorycznych przygotowujących do nauki pisania,

- wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała.

          Pobyt dziecka w przedszkolu wpływa na kształtowanie aktywności fizycznej: służą temu atrakcyjne zabawy oraz zajęcia prowadzone z wykorzystaniem aktywizujących form i metod pracy: m.in. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metody aktywizujące przy muzyce Batii Strauss, zabawy paluszkowe i orientacyjno - porządkowe z wykorzystaniem muzyki, ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia poranne K. Wlaźnik, ćwiczenia w oparciu o metody twórcze K. Orffa, R. Labana, A. M. Kniessów, ćwiczenia sprawności manualnych w oparciu o propozycje H. Tymichowej i inne.

          Duże możliwości do rozwoju sprawności fizycznej dzieci stwarza pobyt na powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy w terenie.

 

Opracowała mgr M. Dańczura

 

P1000724 P1000724

P1000724 P1000717  

P1000715 P1000724

    

Nasze Grupy

grupa niebieska

Grupa
Niebieska

grupa pomarańczowa

Grupa
Pomarańczowa

grupa zielona

Grupa
Zielona

grupa zółta

Grupa
Żłóta

grupa różowa

Grupa
Różowa

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram